Årsmöteshandlingar

Viktigt meddelande till alla medlemmar

I ambitionen att förenkla röstförfarandet för medlemmarna skrev vi att ”Medlem som inte skickar in sitt svar anses rösta JA till styrelsens förslag”. Vår ovana vid att genomföra ett digitalt årsmöte ledde tyvärr till en tankevurpa.

Efter ett korrekt påpekande från en medlem har meningen tagits bort. Vid rösträkningen kommer alltså endast inkomna röster att gälla.

Vi ser fram emot alla röster.

Med hälsningar från styrelsen

 

 

Årsmötet 2021 i Senioruniversitetet i Jönköping sker digitalt. Så här går det till:

Kallelse till årsmötet skickades ut i mitten av december 2020.

Tidpunkt för årsmötet är torsdagen den 18 mars kl 14.00, digitalt möte.

Handlingar finns på webbsidan www.sujkp.se under fliken Årsmöteshandlingar

- Dagordning

- Verksamhetsberättelse för år 2020

- Ekonomisk berättelse för år 2020

- Revisionsberättelse för år 2020

- Valberedningens förslag

- Förslag till budget för 2021

Handlingarna finns också på anslagstavlan utanför expeditionen på plan 5, Skolgatan 25.

Röstförfarande och kommunikation sker med en särskild blankett som skickas in till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Svar ska vara SU tillhanda senast den 16 mars. Den som inte kan rösta/svara digitalt kan skicka in ifylld svarsblankett i brev som ska vara SU tillhanda senast angivna svarsdatum.

Inkomna synpunkter och förslag behandlas av styrelsen den 18 mars.

Årsmötesprotokollet och behandlade medlemsförslag presenteras på webbsidan efter slutjustering.

Eventuella frågor kan skickas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller kan meddelas per telefon 036- 290 64 29 (telefonsvarare)

                                                                                                                                                                                                                                       

SENIORUNIVERSITETET I JÖNKÖPING

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 2021

torsdagen den 18 mars kl 14.00

Årsmötet genomförs digitalt

1.  Årsmötet öppnas

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.  Val av två personer att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet, tillika rösträknare

4.  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

5.  Fastställande av dagordning för mötet

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret

7.  Revisorernas berättelse

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.  Val av ordförande för ett år

10. a/ Val av styrelseledamöter för två år

     b/ Val av revisorer och ersättare för revisor för ett år

     c/ Val av valberedning och sammankallande i valberedningen för ett år

11. Fastställa budget för 2021

12. Fastställa medlemsavgift för verksamhetsåret 2022 (styrelsens förslag 150 kr)

13. Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling - inga sådana ärenden föreligger

14. a/ Motioner till årsmötet (ska lämnas till styrelsen senast den 18 februari) - ingen har inkommit

     b/ Information från styrelsen

15. Övriga frågor

16. Mötet avslutas

 1. /Styrelsen

 2. Verksamhetsberättelse  https://www.sujkp.se  Logga in - MINA SIDOR/Arkiv

 3.   

                   

Valberedningens förslag inför årsmötet 2021

Val av ordförande vid årsmötet Karin Oldaeus

Val av sekreterare vid årsmötet Erik Svensson

Val till styrelsen

Ordförande på 1 år Tora Wigstrand, omval

Ledamöter på 2 år Eva Andersson, nyval

Ann-Christine Brolin, nyval

Rose-Marie Ejermo, omval

Erik Svensson, omval

Birgitta Warén, nyval

Kommentar: Ulla Lundin, Christina Nystedt och Carl Johan Stillström har avböjt omval

Val av revisorer på 1 år Per Olof Öhling, omval

Börje Nieroth, nyval

Ersättare för revisor på 1 år Sven-Olof Montelin, omval

--------------------------------------------------------------------------------- 

Margareta Siöö, sammankallande Klas Mogren och Christina Nystedt

Val av valberedning på 1 år föreslås och väljs vid årsmötet

  

   Budget för 2021

 

Budget 2021

Utfall 2020

Antal medlemmar

1 500

1 493

INTÄKTER

 

 

Projektintäkter

1 000 000

475 013

Medlemsavgifter

115 000

113 100

Bidrag stat, kommun mm

40 000

93 660

Övriga intäkter

 

19 870

S:a intäkter

1 155 000

701 643

 

 

 

KOSTNADER

 

 

Projektkostnader

1 000 000

466 325

Månadsmöten

50 000

30 213

Adm. Utveckling

150 000

60 830

Administration

100 000

120 952

Försenat jubileum Spira

150 000

 

S:a kostnader

1 450 000

678 319

 

 

 

Årets beräknade resultat

- 295 000

23 324

 Kommentarer till Senioruniversitetets budget 2021

 • Antalet medlemmar är för närvarande (18/2-21) 1.497. Under rådande pandemiläge beräknar vi att medlemsantalet kommer att vara i stort sett oförändrat under 2021.

 • Projektintäkterna ett normalår brukar vara omkring två miljoner. Vi räknar i nuläget inte med att några projekt genomförs under våren, medan vi har förhoppningen att höstens aktiviteter kommer att kunna genomföras i normal omfattning.

 • Betald medlemsavgift för år 2020 gäller även för 2021 och fördelas därför mellan åren.

 • Vi beräknar att genomförda projekt kommer att visa nollresultat.

 • Höstens månadsmöten beräknas kunna genomföras i normal omfattning.

 • Styrelsen har tagit ett principbeslut att verka för att införa ett integrerat färdigutvecklat datasystem ”Mina aktiviteter”. En uppskattad kostnad för införande och anpassning finns under ”Administrativ utveckling”.

 • I våra planer för 2020 fanns ett 15-årsjubileum. En pandemi kom dock i vår väg. Vi försöker nu att genomföra ett 16-årsjubileum i stället, där medlemmarnas deltagande kommer att subventioneras.

 • Det budgeterade minusresultatet inger ingen oro med tanke på den stabila ekonomi som arbetats upp under många år.

 

SVARSBLANKETT

 

Digitalt årsmöte den 18 mars kl 14.00

Svar till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast 16 mars

(eller per brev, som ska vara SU tillhanda senast samma dag) 

1. Val av ordförande för årsmötet, Karin Oldaeus                   Ja Nej

2. Val av sekreterare för årsmötet, Erik Svensson                  Ja Nej

3. Val av två personer att tillsammans med mötesordförande  Ja Nej

justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare,

Gunnar Brolin och Klas Mogren

4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning                      Ja Nej

Kallelse skickades ut i mitten av december 2020 och

årsmöteshandlingarna finns på webbsidan from 4 mars

5. Dagordningen för mötet fastställs J                                 Ja Nej

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska            Ja Nej

redovisning för 2020 godkänns

7. Revisorernas berättelse presenteras                                Ja Nej

8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020                          Ja Nej

9. Val av ordförande för ett år, Tora Wigstrand, omval          Ja Nej

10. a/ Val av styrelseledamöter för två år                            Ja Nej

Eva Andersson, Ann-Christine Brolin, båda nyval

Rose-Marie Ejermo, Erik Svensson, båda omval,

Birgitta Warén, nyval

b/ Val av revisorer och ersättare för revisor för ett år          Ja Nej

Börje Nieroth och Per Olof Öhling samt

Sven-Olof Montelin (ersättare), samtliga omval

c/ Val av valberedning och sammankallande i val-              Ja Nej

beredningen för ett år

Margareta Siöö, sammankallande, Klas Mogren, båda omval,

Christina Nystedt, nyval - samtliga föreslås väljas

11. Budgeten för 2021 fastställs                                       Ja Nej

12. Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2022 fastställs    Ja Nej

till 150 kr

13. Ärenden har hänvisats från styrelsen till årsmötet Inga

14. a/ Motioner till årsmötet Ingen motion har inkommit

b/ Ytterligare information från styrelsen Inget att anmäla

Fortlöpande information läggs ut på webbsidan

15. Övriga frågor – fråga från medlem kan anmälas här: